Kullanım Sözleşmesi
MADDE 1– TARAFLAR

İşbu Kullanım Sözleşmesi (“Sözleşme”), www.ingilizcesunumlar.com adlı web sitesinin sahibi ve her türlü fikri ve sınai mülkiyet hakkının sahibi olan Fellows ekibi ile, www.ingilizcesunumlar.com web sitesinin içeriğinden ve hizmetlerinden yararlanmak isteyen gerçek veya tüzel kişi kullanıcı arasında geçerli olup, kullanıcı tarafından elektronik ortamda kabulü ile birlikte yürürlüğe girecektir. Taraflarca Sözleşme’de belirtilen usuller doğrultusunda sona erdirilmediği sürece yürürlükte kalmaya devam edecektir.

MADDE 2– TANIMLAR

2.1. Fellows: Fellows Ekibini ifade etmektedir.

2.2 Site: www.ingilizcesunumlar.com web sitesini ve bu sitede yer alan interaktif sunumları, metin tabanlı sunumları, çoklu ortam içeriklerini ve bu site ile bağlantılı olarak oluşturulan ürün ve hizmetlerin sunulduğu tüm sanal gerçeklik mecralarını ifade etmektedir.

2.3 Kullanıcı: siteden ve sitede sunulan içeriklerden işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde yararlanan kişileri ifade etmektedir.

2.4 İçerik: Kullanıcıların İngilizce Sunumlar Hizmetine gönderdiği veya İngilizce Sunumlar Hizmetinde paylaştığı ve/veya gösterdiği tüm veriler, ders sunumları, interaktif içerikler, metinler, dosyalar, bilgiler, kullanıcı adları, görseller, grafikler, fotoğraflar, hesap bilgileri, ses ve video klipleri, sesler, müzik eserleri, özgün çalışmalar, uygulamalar, bağlantılar ve diğer içerik ve malzemeleri ifade etmektedir.

2.5 Sisteme Erişim Araçları: Kullanıcının hesabını yönetim sayfası, Uygulamaya ve siteye erişim sağlayan kullanıcı adı, şifre, kod, parola gibi yalnızca Kullanıcının bilgisinde olan bilgileri ifade eder.

MADDE 3– KONU VE KAPSAM

3.1. İşbu sözleşmenin konusu; Kullanıcıya yönelik olarak uygulamada mevcut olan ve ileride İngilizce Sunumlar tarafından sunulacak tüm ürün ve hizmetlerin, bu ürün ve hizmetlerden yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir.

3.2. Kullanıcı, işbu sözleşme hükümlerini kabul etmekle, Web sitesi içinde yer alan kullanıma, ücretli ve ücretsiz üyeliğe ve hizmetlere ilişkin İngilizce Sunumlar tarafından açıklanan her türlü beyanı da kabul etmiş olmaktadır. Kullanıcı, bahsi geçen beyanlarda belirtilen her türlü hususa uygun olarak davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 4– SİTE KULLANIM ŞARTLARI

4.1. Reşit olmayan veya tüzel kişi üyeler için tüzel kişiyi temsil ve ilzam etmeye yetkili olmayan kişiler kanalıyla yapılan başvurular, kayıt işlemlerini tamamlamış olsa dahi "Kullanıcının" doğurduğu haklardan yararlanamazlar. Aksi yöndeki talep ve işlemler Fellows'un sorumluğunda değildir.

4.2. İngilizce Sunumlar, her zaman herhangi bir gerekçe göstermeden, herhangi bir bildirimde bulunmadan ve herhangi bir tazminat ödeme yükümlülüğü bulunmadan ve derhal yürürlüğe girecek şekilde işbu sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir ve Kullanıcının işbu Uygulamadan yararlanmasına son verebilir. Verilen ücretler içerik yani sunumlar için değil bunlara erişim için sağlanan kesintisiz içerim içindir.

MADDE 5– KULLANICI HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

5.1 Kullanıcı, kullanıcı prosedürlerini yerine getirirken, Sitedeki ürün veya hizmetlerden faydalanırken, ödeme ve satın alma işlemlerini gerçekleştirirken ve Uygulamadaki ürün veya hizmetler ile ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken işbu sözleşme içerisinde yer alan tüm şartlara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, işbu sözleşmede belirtilen tüm şart ve kuralları okuduğunu, anladığını ve onayladığını kabul eder.

5.2 Kullanıcı, Fellows'un yasal mevzuat gereği resmi makamlara açıklama yapmakla yükümlü olduğu durumlarda, resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde, Kullanıcılara ait, Uygulama dahilinde edinilen bilgileri resmi makamlara açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple kendisinden her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul eder.

5.3 Kullanıcı, Fellows'un iş bu Sözleşme konusu ürün ve hizmetleri ifasına yönelik olarak ve/veya bu amaçla anlaşma akdettiği iş ortaklarına, Kullanıcıya ait ticari bilgileri açıklamaya yetkili olacağını, bu hususu kabul ettiğini beyan ederek bu sebeple Fellows’tan her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul eder.

5.4 Kullanıcı, Siteye erişmek için kullandığı Sisteme Erişim Araçlarını (kullanıcı adı, şifre, kod gibi) gizli tutmakla yükümlüdür. Sisteme Erişim Araçlarını kullanma hakkı münhasıran Kullanıcıya aittir. Kullanıcı işbu bilgilerini üçüncü şahıslara ifşa etmeyecektir. Sisteme Erişim Araçlarının üçüncü bir şahıs tarafından kullanımının sonuçlarından tamamı ile Kullanıcı sorumludur.

5.5 Kullanıcı, Site dahilinde kendisi tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul ve taahhüt eder. Fellows, Kullanıcı tarafından Site üzerinden yüklenen, değiştirilen ve sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırma, bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu değildir.

5.6 Kullanıcı, kendine ait Portal’dan yapılan tüm işlemlerin münhasıran ve müstakilen kendisi tarafından gerçekleştirildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.7 Fellows'un sunduğu ürün ve hizmetlerden yararlananlar, Site dahilinde yalnızca hukuka uygun amaçlarla işlem yapabilirler. Kullanıcının, Site dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir. Kullanıcılar, Uygulamayı kullanırken Türk Ceza Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Marka, Patent, Faydalı Model, Endüstriyel Tasarım Haklarının Korunması ile ilgili kanun hükmünde kararnameler ve yasal düzenlemeler, halihazırda yürürlükte olan ilgili her türlü mevzuat hükümleri ile Fellows'un Uygulamaya ilişkin olarak yayımlayacağı bildirimlere uymayı kabul eder.

5.8 Kullanıcı işbu sitenin Fellows’a ait olduğunu ve onun tarafından işletildiğini kabul eder. İşbu uygulamanın içeriği Fikri ve Sınai haklar doğrultusunda korunmaktadır. Kullanıcı, Fellows ve/veya başka bir üçüncü şahsın aynı veya şahsi haklarına, malvarlığına tecavüz teşkil edecek nitelikteki Uygulama dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veri tabanlarını, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

5.9 Sitede ve Site üzerinden link verilen internet sitelerinde, Kullanıcı de dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından yayınlanan içeriklerden dolayı Fellows'un sorumluluğu bulunmamaktadır.

5.10 Kullanıcı ve Fellows birbirinden bağımsız taraflardır. İşbu Sözleşme'nin Taraflarca onaylanması ve uygulanması, aralarında ortaklık, temsilcilik veya işçi– işveren ilişkisi olduğu sonucunu doğurmaz.

5.11 Kullanıcı, Fellows'un kendisi ile elektronik haberleşme araçları (Sms, Email vb.) ile iletişim kurmasını, kampanya ve promosyon gibi bilgilendirmeleri yapmasını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.12 Kullanıcı, Siteyi kullanmasının kullanıcı sayısı ve kullanma süresi gibi kısıtlamalara tabi olabileceğini kabul eder. Söz konusu kısıtlamalar Site içinde belirtilecektir.

5.13 Şirket, veri kaybını önlemek için gerekli politika ve usullere uymakla beraber, İçerik’in kaybının söz konusu olmayacağına dair garanti vermemektedir. Şirket, nasıl ortaya çıktığına bakılmaksızın İçerik’in kaybından sorumlu değildir.

5.14 Kullanıcı, 18 yaşını doldurmuş olduğunu ve işbu Sözleşme’yi akdetmek için gereken yasal ehliyete sahip bulunduğunu beyan eder. Kullanıcı’nın Siteye bir işletme adına erişiyor olması halinde, Kullanıcı buna ilişkin gerekli yetkiyi haiz olduğunu kabul ve beyan eder. Bu durumda Kullanıcı statüsü ile hak ve yükümlülükler söz konusu işletmeye ait olacaktır.

5.15 Siteye ilişkin teknik sorunlar çıkması halinde Kullanıcı, Fellows ile iletişime geçmeden önce sorunu tespit ve teşhis etmek için makul çabayı sarf edecektir. Kullanıcı’nın teknik destek ihtiyacının devam etmesi halinde gerekli destek Site, Uygulama yahut diğer uygun kanallardan sağlanacaktır.

5.16 Kullanıcı, Site üzerinden sunulan sunum ve diğer içeriklere erişim ve bunların kalitesinin büyük ölçüde ilgili İnternet Servis Sağlayıcısı’ndan temin edilen hizmetin kalitesine dayandığını ve söz konusu hizmet kalitesinden kaynaklı sorunlarda Fellows'un herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını kabul eder.

5.16 Kullanıcı, Kullanıcı hesabını ve işbu Sözleşme ile Site ve üyelik hesabı kullanımından doğan hak ve yükümlülüklerini herhangi bir şekilde üçüncü bir kişiye devir veya temlik edemez.

5.16 Kullanıcı, ilgili formları doldurduktan sonra “Kullanıcı Sözleşmesi 'ni okudum, müzakere ettim ve sözleşme şartlarını kabul ediyorum" maddesini onayladıktan sonra iş bu Sözleşme kapsamında Kullanıcı olma ehliyetine sahip olduğunu beyan ve taahhüt etmektedir. Aksi halde, bu hususun Fellows tarafından tespit edilmesi durumunda Kullanıcının sözleşmesi derhal feshedilir.

5.17 www.ingilizcesunumlar.com websitesi üzerinden yayına açılan tüm sunumlar tamamen ücretsiz olarak sunulmaktadır. Yalnızca, kullanıcının online erişim ve/veya dosya indirme işlemleri sırasında mümkün mertebede daha az kesinti sorunu yaşaması ve daha performanslı bir kullanım olanağına sahip olabilmesi amacıyla pro üyelik modeli sunulmuştur.

MADDE 6– FELLOWS HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

6.1 Fellows, Sitede sunulan ürün ve hizmetleri ve içerikleri her zaman tek taraflı olarak değiştirebilme, Kullanıcının sisteme yüklediği bilgileri ve içerikleri Kullanıcı da dahil olmak üzere üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. Fellows, bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. Fellows tarafından Kullanıcıdan talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri belirtilen süre içerisinde yerine getirilmediği takdirde doğmuş ve doğabilecek zararlardan Fellows sorumlu olmayacak ve Kullanıcının Siteyi kullanma hakkını dondurabilme veya sonlandırma hakkına sahip olacaktır.

6.2 Referans kolaylığı veya çeşitli sebepler nedeniyle Site içerisinde Fellows kontrolünde olmayan bir takım web sitelerine veya içeriklere linkler verilebilir. Bu linkler bahsi geçen web sitesini veya içerik sahibini destekleyici mahiyette olmadığı gibi, web sitesi veya içerikte yer alan bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği de taşımamaktadır.

6.3 Fellows, www.ingilizcesunumlar.com Site ve uzantısında mevcut her tür hizmet, ürün, Siteyi kullanma koşulları ile Sitede sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, yeniden organize etme, Uygulamayı durdurma hakkını saklı tutar. Değişiklikler, Sitede yayım anında yürürlüğe girer. Kullanıcılar, Sitenin kullanımı ya da Siteye giriş ile bu değişiklikleri de kabul etmiş sayılır. Değişiklikler, Fellows tarafından belirlenen mecra üzerinden Kullanıcılara duyurulur.

6.4 Fellows, Site kapsamında verdiği hizmetlerin sürekli aktif ve erişilebilir olacağına dair hiçbir garanti vermemektedir. Fellows özellikle yargı ve sair yetkili resmi merci karar ve uygulamaları, mücbir sebepler, üçüncü kişilerin sebep olduğu durumlar, Internet bağlantı hizmeti sağlayan kuruluşlardan kaynaklanan aksaklıklar ve gecikmeler ve benzeri dış etkenler, yanlış kullanım, Fellows’tan kaynaklanabilecek teknik arıza ve sair aksaklıklar, tamir çalışmaları veya diğer yönlendirmeler sonucu meydana gelen aksaklıklar konusunda hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez.

6.5 Fellows gerektiğinde, ağın işletim güvenliğinin tehlikede olması, ağa erişimin devamlılığı, ağda, yazılımda veya kayıtlı dosyalarda meydana gelebilecek arızaların önüne geçebilmek, muhtemel aksaklıkları engellemek veya etkisini azaltmak adına ve gerekli gördüğü diğer durumlarda hizmete erişimi sınırlandırabilir veya durdurabilir.

MADDE 7– HİZMETLER

Fellows, Site aracılığıyla Kullanıcılara belirledikleri üyelik türüne göre online sunumlara erişme, üyelik yükseltme, sorun bildirme ve Fellows ile iletişime geçme hizmetlerini sunacaktır. Fellows, sunduğu hizmetlerin içeriğinde istediği zaman değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

MADDE 8– GİZLİLİK

8.1 Fellows, kişisel bilgi ve veri güvenliğini önemsemekte ve bu hususta gerekli olan tüm tedbirleri almaya özen göstermektedir. Kullanıcılar da Siteyi kullanarak işbu gizlilik sözleşmesi hükümlerine uygun davranacaklarını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

8.2 İşbu Gizlilik Sözleşmesi, Sitenin tüm bölümlerinde geçerli olacaktır.

8.3 Kullanıcıların bilgilerinin korunması ve gizliliğin sürdürülebilmesi Fellows'un birinci önceliğidir. Bu nedenle Kullanıcıların vermiş olduğu bilgiler sözleşmede belirtilen kurallar ve amaçlar dışında herhangi bir kapsamda kullanılmayacak, üçüncü şahıslarla paylaşılmayacaktır. Fellows'un, Kullanıcı tarafından siteye kayıt formunda belirtilen veya daha sonra kendisi tarafından güncellenen adresi, e-posta adresi, sabit ve mobil telefon hatları ve diğer iletişim bilgileri üzerinden mektup, e-posta, SMS, telefon görüşmesi ve diğer yollarla iletişim, pazarlama, bildirim ve diğer amaçlarla Kullanıcıya ulaşma hakkı bulunmaktadır. Kullanıcı, işbu sözleşmeyi kabul etmekle aksine bir yazılı bildirimi olmadığı müddetçe Fellows'un kendisine yönelik yukarıda belirtilen iletişim faaliyetlerinde bulunabileceğini kabul ve beyan etmektedir.

8.4 Fellows, Site kapsamında Kullanıcı tarafından paylaşılmış olan bilgilere erişebilir. Fellows, bu bilgileri Sitenin kullanımına yönelik olarak yalnızca iştirakçileri ile paylaşacağını taahhüt eder. Kullanıcı da bu bilgilerin Sitenin amacına yönelik olarak kendisi ile iletişime geçilmek için kullanılacağını kabul eder. Fellows, kendisine iletilen kişisel verileri ve bilgileri, bilgilerin toplanması ile ilgili açıklanan yukarıdaki amaçlar dışında üçüncü kişilerle kesinlikle paylaşmayacak, satışını yapmayacak ve hiçbir şart altında kullanılmasına izin vermeyecektir.

8.5 Sitedeki sistemle ilgili sorunların tanımlanabilmesi ve çıkabilecek muhtemel sorunların acil olarak giderilmesi için, Fellows gerektiğinde Kullanıcıların IP adresini, erişim tarih ve saatini kaydedebilir ve bu kayıtları anılan bu amaçlarla kullanabilir. Bu IP adresleri, Fellows tarafından kullanıcılarını ve ziyaretçilerini genel anlamda tanımlamak ve kapsamlı şekilde demografik veri toplayabilmek amacıyla kullanılabilir.

8.6 Fellows, aşağıda sayılan hallerde ise işbu gizlilik bildirimi hükümleri dışına çıkarak kullanıcılara ait bilgileri üçüncü kişilere açıklayabilecektir. Bu durumlar;

Hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklara uyulmasının gerektiği haller,
Fellows'un, Kullanıcılarıyla arasındaki sözleşmelerin gereklerinin yerine getirilmesi ve bunların uygulamaya konulmalarıyla ilgili hallerde,
Yetkili idari ve/veya adli makamlar tarafından usuli yöntemine uygun olarak yürütülen bir araştırma veya soruşturma doğrultusunda Kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesi halleri,
Kullanıcıların haklarını veya güvenliklerini koruma amacıyla bilgi verilmesinin gerekli olduğu haller.

8.7 Fellows, kendisine verilen gizli bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır olarak saklamayı yükümlülük olarak kabul ettiğini ve gizliliğin sağlanıp sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir parçasının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye açıklanmasını önleme gereği olan gerekli tüm tedbirleri almayı ve üzerine düşen tüm özeni tam olarak göstermeyi taahhüt etmektedir.

8.8 Fellows ve www.ingilizcesunumlar.com websitesi yapılan üyelik yükseltme işlemlerinde kesinlikle kredi kartı bilgilerini kaydetmediğini, işlemlerin yalnızca güvenli SSL Sertifikası ile korunarak ilgili bankalar üzerinden yürütüldüğünü, kart kaydetme, abonelik ve otomatik ödeme işlemlerinin kullanılamadığını beyan ve taahhüt eder.

MADDE 9– UYGULANACAK HUKUK VE YETKİLİ MAHKEME

İşbu Sözleşme'nin uygulanmasında ve yorumlanmasında Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu Sözleşme'den dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde Manisa Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

MADDE 10– FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

10.1 Sitenin (genel görünüm, tasarım, metin, imge, ders içerikleri, interaktif sunumlar, logo, ikon, demonstratif, yazılı, elektronik, grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik verileri, İngilizce Sunumlar markası, uygulanan iş metodu ve iş modeli, yazılım kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) tüm unsurları Fellows’a aittir. Fikri ve Sınai haklar kapsamında korunan Fellows’a ait tüm bu unsurlar önceden izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, başka bir lisana çevrilemez, yeniden yayımlanamaz, yeniden satılamaz, paylaşılamaz, dağıtılamaz, sergilenemez, Kullanıcı Sözleşmesi kapsamı dışında kullanılamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapılamaz veya hazırlanamaz, aksi şekilde davranılması halinde, sorumlu kişi/kişiler Fellows'un uğradığı zararı ve/veya lisans verenler de dahil üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı Fellows’tan talep edilen tazminat miktarını, mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil olmak üzere karşılamakla yükümlü olacaklardır.

10.2 Kullanıcı, hiçbir şekilde ve nedenle Site’yi veya içerikleri kopyalama, değiştirme, çoğaltma, ters mühendisliğe tabi tutma, geri derleme ve sair şekillerde yazılımın kaynak koduna ulaşma hakkına sahip değildir. Site’ye ilişkin tarayıcı ve içeriklerin herhangi bir şekilde değiştirilmesi, Site sahiplerinin açık izni olmaksızın Site’ye veya Site’den link verilmesi kesinlikle yasaktır.

MADDE 11– SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

Fellows, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak, işbu Kullanıcı Sözleşmesi'ni veya herhangi bir hükmünü ve eklerini, uygun göreceği herhangi bir zamanda, Sitede ilan etmek suretiyle değiştirebilir. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi'nin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte veya önceden belirtilen geçerlilik tarihi olması halinde ise geçerlilik tarihinde geçerlilik kazanacak; geri kalan hükümler, aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi, üyelerin tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

MADDE 12– MÜCBİR SEBEPLER

11.1. Mücbir sebep terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, Fellows'un gerekli bilgi güvenliği önlemleri almasına karşın Uygulama, Portal ve sisteme yapılan saldırılar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla Fellows'un makul kontrolü haricinde gelişen ve Fellows'un gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

11.2. Mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, Taraflar işbu Sözleşme ile belirlenen edinimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir.

MADDE 13– KAYITLARIN GEÇERLİLİĞİ

Kullanıcı, işbu Sözleşme' den doğabilecek ihtilaflarda Fellows'un kendi veri tabanında, sunucularında tuttuğu elektronik ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtlarının, defter kayıtlarının, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının muteber bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin HMK 193. madde anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 14– SÖZLEŞMENİN FESHİ

14.1 İşbu Kullanıcı Sözleşmesi, Kullanıcı Siteye üye olduğu sürece yürürlükte kalacak ve taraflar arası hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.

14.2 Kullanıcı’nın işbu Sözleşme kapsamında yer alan koşul ve şartlar ile bu kapsamdaki beyan ve taahhütlerine aykırı davranması halinde Fellows Kullanıcı’nın üyeliğini askıya alma veya Sözleşme’yi kullanıcı statüsünü sona erdirme hakkına sahip olacaktır. Böyle bir durumda Fellows'un söz konusu aykırılıktan doğan zararlarının Kullanıcı’dan talep hakkı saklıdır.

14.3 Sözleşme’nin feshi Taraflar’ın fesih tarihine kadar doğmuş olan hak ve yükümlülüklerini ortadan kaldırmayacaktır. Sözleşme’nin feshi ile birlikte Kullanıcı, o güne kadar doğmuş olan tüm ücret ve masraflardan sorumlu olup fesih tarihi itibariyle Site ve Siteyi kullanamayacaktır. Ön ödemeli üyeliklerin feshi halinde Kullanıcı’ya para iadesi yapılmaz.

MADDE 15– TEBLİGAT ADRESLERİ

15.1. Kullanıcıların, Fellows’a bildirdiği elektronik posta adresi, bu sözleşme ile ilgili olarak yapılacak her türlü bildirim için yasal adresin isteneceği elektronik posta olarak kabul edilir.

15.2. Taraflar, mevcut elektronik postalarındaki değişiklikleri yazılı olarak diğer tarafa 3 (üç) gün içinde bildirmedikçe, eski elektronik postalara yapılacak isteklerin geçerli olacağını ve kendilerine yapılmış sayılacağını kabul ederler.

MADDE 16–YÜRÜRLÜK

16.1. Kullanıcı, işbu sözleşmede yer alan maddelerin tümünü okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini ve kendisiyle ilgili olarak verdiği bilgilerin doğruluğunu onayladığını beyan, kabul ve taahhüt eder.

16.2. İşbu Sözleşme, Kullanıcının, üyelik talebine, elektronik olarak onay verilmesi ile karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiş olup, ekleri ile birlikte uygulanacaktır. Ekler ile işbu Sözleşme hükümleri arasında çelişki olması halinde iş bu Sözleşme hükümleri geçerli olacaktır.

16.3. İşbu Sözleşme 16 (onaltı) maddeden oluşmakta olup, Kullanıcının sitede yer alan Kullanıcı Sözleşmesi'ni onaylaması neticesi, tarafların serbest iradeleri ile kurulmuştur.